Mittwoch, 18. Juli 2012

Billig potatis är välbesprutad och miljöfarlig

Rune Lanestrand

18 juli 2012

När du står där i affären och tycker att priset på den ekologiskt odlade potatisen är väl högt; betydligt högre än den konventionellt odlade som är oförskämt billig och ligger på samma låga nivå praktiskt taget oförändrad år efter år. Då ska du komma ihåg att du på köpet får giftrester från bekämpningsmedel mot bladmögel, insekter och ogräs. Provtagning på vanlig potatis visar att det finns restgifter i var fjärde prov. Och det är inga ofarliga medel som används vare sig för människor, djur eller natur. De kan orsaka nedsatt immunitet, allergier, hudproblem och cancer.

För att möta konsumenternas krav på billiga livsmedel har ett på sikt ohållbart gift-och kemijordbruk utvecklats som vi för miljön och vår egen hälsa måste komma ifrån. Kemikaliseringen i industrijordbruket innebär en allt sterilare jord där den naturliga läkningen inte längre fungerar. Korta växtföljder med ofta återkommande potatisgröda på samma skiften bidrar till nya sjukdomar och obalans i jorden.

potatisskörd förr
Potatis är vid sidan om jordgubbar en av de värst besprutade livsmedlen. I genomsnitt besprutas konventionellt odlad potatis i genomsnitt 7 gånger. Regnsomrar som i år överskjöljs potatis med intervaller på mellan 5-7 dagar. Sammanlagt 10-12 besprutningar. Detta på rekommendationer från Statens Jordbruksverk.

Enligt Kemikalieinspektionen finns 49 godkända bekämpningsmedel för potatis. Endast två är för ekologisk odling. En vanlig beskrivning som lämnas av giftföretagen själva ser ofta ut så här:
”Kan ge allergi vid hudkontakt. Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Mankozeb har vid långtidstest på råtta givit upphov till förhöjd frekvens sköldkörteltumörer. Mankozeb bedöms uppfylla Kemikalieinspektionens kriterier för att betraktas
som cancerframkallande.”

Mankozeb är ett av de vanligaste bekämpningsmedel i potatis. Den som arbetar i potatisodlingen utsätter sig förstås för de största riskerna. Här ett citat till från giftföretagens föreskrifter:

Undvik kontakt med huden och ögonen.Undvik inandning av sprutdimma. Tvätta huden efter arbetet. Iakttag alltid omsorgsfull hantering av kemikalier.
Lagring: Förvaras torrt och frostfritt i original, tätslutande behållare
otillgängligt för barn. Förvaras i låst utrymme. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.
dagens skördare stort som ett hus
Använd skyddshandskar (innerhandske av typ latexhandske och ytterhandske av nitrilgummi), skyddsglasögon och skyddskläder (overall). Byt handskar och arbetskläder ofta. Skölj handskar före de tas av. Använd andningsskydd vid risk för inandning. Använd ej smutsiga handskar inne i förarhytten.
Vid sprutning: Använd andningsskydd (helmask med partikelfilter P2). Efter sprutning: Behandlat fält får beträdas tidigast 3 dagar efter senaste behandling. Efter avslutat arbete duscha noga och rengör övrig skyddsutrustning med sodalösning eller tvål.”

Absurt med tanke på att det är vår dagliga mat som odlas.
Tänk på detta nästa gång när Coop, ICA, Willys, Lidl m fl har lockpris på 1.50 för den välbesprutade potatisen.

Quelle - källa - source

Donnerstag, 12. Juli 2012

NORDISKA FREDSSAMTAL I DEGERFORSS 3-5 AUGUSTI

För 107 år sedan stoppade nordisk fredsrörelse och arbetarrörelse ett överhängande krigshot mellan Norge och Sverige. Idag deltar alla nordiska länder i orättfärdiga krig på USA:s sida.


Kom till Degerfors Folkets hus för samtal om hur vi kan bygga en fredsfront mot de nya krigen och hur vi kan förhindra att FN används för att starta nya krig.


Under Samtalen skapar vi ett Fredstorg på Folkets hus där föreningar och förlag under eget ansvar dukar upp sina bokbord. En bok färsk från tryckpressarna kommer att vara Willy Olofsons, Sigbert Axelsons m fls antologi "Gränsbo i krigets skugga. Minnen och erfarenheter av motståndet." som självupplevt berättar om de värmländska gränstrakternas situation och om lokalbefolkningens roll i motståndet mot Tysklands ockupation av Norge under Andra världskriget (på kommission gm FiB/K).
Program:


Fredag 3 augusti
15:00-16:00 Registrering


16:00 – 19:25
Moderator: Anders Björnsson
Jan Ask, Degerfors, kommunfullmäktiges ordförande, "Hälsningsanförande till Nordiska fredssamtal i Degerfors 2012"
Anders Ferm, tidigare FN-ambassadör, ”ÖVER FOLKETS HUVUD" - Hur militärer och politiker helt förändrat Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik.
Jan Myrdal, "Att sälja krig som margarin - hur de imperialistiska krigen gjorts möjliga".
Lars-Gunnar Liljestrand, "Folkrätten, FN:s aggressionsförbud och Sveriges deltagande i Natos krig".
Sigbert Axelson, Boksläpp: "Gränsbo i krigets skugga. Minnen och erfarenheter av motståndet."


19:30-20:00
Modererat samtal kring dagens ämnen, plenum
Samtalet fortsätter under fria former och i valfria konstellationer