Montag, 29. April 2013

Lobbyisterna hotar demokratin och ödelägger politikens rykte

Rune Lanestrand

29 april 2013

Lydmedia förenekar sig aldrig. Efter alla skandaler med ministrar, statsekreterare och riksdagsmän som blivit lobbyister, presenteras detta motbjudande fenomen som en nyhet i dagens nyhetsflöde. Bla refereras till en artikel i Aftonbladet som betraktar sitt reportage som ”avslöjande”.

Vad Aftonbladet inte skriver om är att de höga politikerna går till storföretag och riskkaptalbolag som bidrar till monopolisering och minskad konkurrens. Försämringar för folket helt enkelt. Hela branchen blir därför ett hot mot demokratin då de får politikerna att gå emot även breda folkopinioner.

Det är genom lobbyisternas osunda politiska verkamhet som vi fått privatiseringar av skola, vård, bilprovningen, apoteken mm och en lagstiftning som alltmer anpassas till de transnationella företagens marknader och intressen. Det är också dessa företag som tar över den offentliga verksamheten och gör stora vinster på våra skattepengar. Småföretagare, mijöföreträdare och ideela sammanslutningar som inte har råd med lobbyister får på alla områden svårt att hävda sig överhuvudtaget i dagens samhälle.

Alla tvingas tjäna sina nya herrar som blir allt mäktigare, fräckare och mer hänsynslösa. Därför skriver AB inte om hur lobbyisterna ensidigt gynnar storföretagen. Fack och personal körs över så det ryker på den monopoliserade marknaden.

Schibsted och Aftonbladet är vid sidan av Bonnierkoncernen skräckexempel på monopolisering av mediemarknaden. Schibsted äger i Sverige förutom Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Metro och ett tjugotal tidningar, tidskrifter, förlag, film, radio, tv etcetera. I Norge också några av de största drakarna som Verdens Gang, Aftenposten, Stavanger Aftenblad och 15 till.

Folkliga opinioner har oerhört svårt att hävda sig mot dessa hänsynslösa drakar som har samma intresse; att skapa bästa möjliga marknader för alla de företag de äger och driver vid sidan av sin publicisistiska marknad.

Detta är förödande för demokratin då dessa företag som högstämt talar om att ha ett samhällsuppdrag och att de driver oberoende journalistisk verksamhet i praktiken främst bildar opinion för de mest farliga och kortsiktiga politiska beslut som gynnar deras stora aktieportfölj i andra storföretag. Schibsted har tex verksamhet i 51 länder.


källa

Donnerstag, 18. April 2013

Svensk läkare och KTH hittade höga halter av arsenik och tenn i Pandemrix


Svensk läkare och KTH hittade höga halter av arsenik och tenn i Pandemrix
Pandemrix

DEBATT. En svensk läkare vid Karolinska Institutet (KI) i samarbete med KTH gjorde ett skrämmande fynd när de undersökte Pandemrix injektionslösning. Mycket höga halter på nanopartikelnivå av de giftiga tungmetallerna arsenik och tenn fanns i vaccinet. 

Text: Torbjörn Sassersson | Foto: Wikimedia Commons

NewsVoice fick ett tips om att en svensk läkare sommaren 2011 försökte väcka uppmärksamhet för orsakssammanhanget mellan Pandemrix och narkolepsi. LMV la locket på. Två år senare i april 2013 annonserade Ingemar Persson på LMV via ”Läkemedelsvärlden” att de inte vet varför många fick narkolepsi efter massvaccineringen. Att problemet förblir ”en gåta” verkar nämligen vara mycket praktiskt. En ”gåta” leder varken till orsakssammanhang eller ansvar. Det betyder att myndigheterna kan begå samma misstag igen, bara ytan ser bra ut.
KI-läkaren larmade i juli 2011 Socialstyrelsen som skickade ärendet till Läkemedelsverket (LMV). Myndigheten engagerade sig påfallande långsamt. Först efter 2-3 månader gick LMV till vaccintillverkaren GlaxoSmithKline (GSK) som gjorde egna tester på ”referensprover” och då hittades inga halter av tungmetallerna. LMV lät även ett laboratorium i Polen undersöka Pandemrix som fann tungmetallerna, men i låga halter.
Det verkar vara oklart om det finns oberoende källor som kan verifiera att ”referensproverna” som undersöktes från början inte var giftfria vaccinvätskor. GlaxoSmithKline riskerar här miljardförluster om giftinnehållet blir allmänt känt. Deras tester är jäviga. 

Läkemedelsverket kände till rester av både tenn och arsenik i Pandemrix

I korrespondensen mellan läkaren och LMV kan utläsas att LMV känt till restmängder av både tenn och arsenik i adjuvanset i Pandemrix.
”Förekomsten av Arsenik i vaccinet bedöms bero på skvalen, som ingår i adjuvanset och utvinns från hajlever, innehåller Arsenik. Arsenikinnehållet i skvalen var känt under utredningen om godkännande av Pandemrix.” / Peter Stjärnkvist, Läkemedelsverket, 19 aug 2011
”Varken tenn eller arsenik gör förmodligen någon nytta i vaccinet. De finns med i restmängder från tillverkningen av skvalen som ingår i adjuvanset till vaccinet, och utvinns ur hajlever. Restmängderna har varit kända vid utredningen inför vaccinet godkännande. Restmängder från tillverkningen anges normalt inte i produktinformationen [tex FASS]. Endast sådana restsubstanser som kan ge överkänslighetsreaktioner finns med.” / Peter Stjärnkvist, Läkemedelsverket, 3 okt 2011
KI-läkaren ifrågasätter poängen med förekomsten och ställer en rad mycket relevanta frågor om; nytta, vetenskaplighet, orsak och etik gällande förekomsten av arsenik och tenn i vaccinet.
Det är även anmärkningsvärt att LMV anser att tenn och arsenik inte kan ge ”överkänslighetsreaktioner”. Vilka andra gifter och föroreningar  kan alltså finnas i vaccin som inte redovisas för att de inte anses ge några särskilda ”överkänslighetsreaktioner”?
LMV besvarar inte läkarens frågor, förutom att Peter Stjärnkvist medger att tungmetallerna knappast gör nytta. Han kommenterar istället utslätande att halterna är under vissa gränsvärden och därför inte kan ”utgöra någon som helst hälsofara”. LMV uppger tex att halten av tenn i Pandemrix understiger godkänd mängd av tenn i modersmjölkersättning på 50 mg/kilo.
nolltolerans-vaccinAtt jämföra mängden av något som ska injiceras i kroppen med mängden av något som intas oralt är dock irrelevant.
Vår matsmältningskanal är försedd med en skyddande slemhinna som kan filtrera bort obehöriga ämnen och mikrober. Vid injektion direkt in i kroppen utsätts den för chock och reaktionerna kan bli ödesdigra. Några droppar injicerad mjölk kan vara tillräckligt för att döda en person, enligt uppgifter.
Det är anmärkningvärt:
  • att LMV kände till förekomsten av tenn och arsenik men ändå godkände det utan att ställa krav på GSK:s framställningsmetoder,
  • att LMV jämför halterna med ”godkända” halter i modersmjölkersättning som om det vore normalt och acceptabelt med tenn och arsenik i mat till spädbarn,
  • att FASS inte redovisar dessa tungmetaller och
  • att GSK överhuvudtaget har en så dålig tillverkningsprocess som innebär rester av tenn och arsenik i vaccin.
Läkaren påpekar i ett mail till LMV:
”Om hälsovådliga ämnen förekommer i colloidal form (dvs nanostorlek) oannonserat i läkemedel som ges under hotfull stress (PANDEMI!), är det då förenligt med våra gemensamma etiska grundregler att i info till allmänheten ange att vaccinet ”inte innehåller några nanopartiklar”?
”Som Du säkert känner till passerar colloidala partiklar obehindrat över BBB [blod-hjärnbarriären], placenta och nervcellers membran. In i den replikerande kärnan. Allt sker ju under förevändning att ”spara antigen” vilket i min värld är liktydigt med att spara utgifter för läkemedelsföretagen. När skedde den glidningen från patientsäkerheten till att säkra utländska läkemedelsföretags vinster?” Källa

KTH vill ej lämna ut korrespondens och provsvar

NewsVoice sökte läkaren och fick efter en tid kontakt, men denne ville inte kommentera undersökningen utan menade att Läkemedelsverket får avgöra sakfrågan. När NewsVoice kontaktar KTH för att få ut korrespondens mellan KI och KTH samt resultaten från testerna svarar KTH att de inte tänker lämna ut några uppgifter, men att beslutet kan överklagas.
”De test som du nämner har utförts vid KTH/ICT-skolan och rör ett prov som har gjorts om det finns kemikalier i ett material. Det finns inga uppgifter om ett projekt vid KTH/ICT-skolan för detta utan man har hjälpt KI med en test. KTH har därmed inga handlingar att lämna ut enligt din begäran.” / Registrator, KTH, 5 april 2013
Undertecknad kontaktade även LMV för att få ut korrespondens i ärendet och fick ut ca 30 dokument. I dessa framkommer att tester genomförts och att frågor ställts, men det finns få bra svar.

Tar myndigheterna egentligen ansvar för vaccinsäkerheten?

Smittskyddsinstitutet skriver på sin hemsida: ”Vacciner som används i Sverige är noggrant testade.” Det är fel. Pandemrix är ett exempel. Det var dåligt testat. Undertecknad var 2009 i kontakt med en mycket insatt person på företaget Crusell som importerade Pandemrix. Denne sa att Pandemrix var alldeles för dåligt testat och skulle därför själv inte ta det. Den uppfattningen verkade var allmän bland anställda på Crusell.
Inte ens när Pandemrix bevisats vara skadligt ställer varken Smittskyddsinstitutet eller Läkemedelsverket några särskilda krav på vaccintillverkarna. Ingemar Persson på LMV sa under narkolepsipresskonferensen den 26 mars att myndigheten ansåg att massvaccineringen med Pandemrix var bra (27 min 30 sek). Samma typ av uttalande har flera gånger fällts av statsepidemiologen Annika Linde i radio och TV. Även när myndigheterna har misslyckats vill de varken erkänna eller se några särskilda behov av att bättra sig.
Ingemar Persson, LMVNewsVoice tillfrågade Linda Karlström som är redaktör för den vaccininformerande sajten Vaccin.me, vilka frågor hon ställer sig om LMV:s beteende och förekomsten av tenn och arsenik i vaccin.
Karlströms frågor:
1) Vad är det som säger att arsenik och tenn enbart skulle finnas i adjuvans och antigen? Varför analyserar de först inte hela vaccinsatsen och sedan varje enskild beståndsdel? Som jag förstår det har läkatren hittat de höga halterna av gifterna i adjuvansen, men vad är det som säger att han på ett korrekt sätt kunnat separera adjuvansen från resten av ingredienserna? Faktum kvarstår: KTH hittade höga halter av arsenik och tenn. Varför det?
2) Notera maxvärdena för arsenik och tungmetaller. Hur kan maxvärdena omfatta ett så brett spann? 5-20 ppm för tungmetaller totalt? Det är en milsvid skillnad på 5 ppm och 20 ppm. Det kan indikerar att de:
a) har svårt att mäta förekomsten på ett exakt sätt och
b) har garderat sig så att missar inte ska framstå som missar utan omfattas av det normala gränsvärdet.
Stöd NewsVoice3) Vacciner är innehållsosäkra produkter. Ingen vet exakt hur mycket av det ena och det andra en spruta innehåller, därför att vaccin inte är en homogen vätska. Det består av komponenter som är olika tunga som skiktar sig. Därför kan ingen vara säker på att en spruta är den andra lik, och därav uppstår så  kallade skadliga ”hot lots” som består av satser med helt galna proportioner eller kontaminerat innehåll.

4) I det material som LMV redovisat enligt offentlighetsprincipen saknas exakta redovisningar av testerna. När en vaccinkritiker andas avkrävs vetenskaplig forskning, men när vaccinkramare uttalar sig behöver dessa inte redovisa speciellt noggrant.
5) Varför slår inte alla ansvariga svenska myndigheter på rödljusen till dess att halterna av tungmetaller är utredda?
Vi kan vara säkra på att om det handlat om ett naturpreparat som innehållit rester av tenn och arsenik och dessutom gett narkolepsi hade de svenska myndigheterna krävt utredningar och åtal för de skyldiga samt via massmedia varnat svenska folket för alla naturpreparats otvivelaktiga farlighet. Det hade krävts lagändringar och omedelbara förbud.
Men nu var inte boven ett naturmedel utan ett vaccin. Då läggs locket på.

NewsVoice återkommer med en eller flera uppföljande artiklar.

Text: Torbjörn Sassersson

Källa

Dienstag, 9. April 2013

GMO-fri mjölk, ägg och kyckling är hotad

Nu jävlar annamma måste det bli liv i helvetet!!! Skall några snorungar bestämma vad vi skall käka eller dricka? De behövdes väl inte ens muta så dumma som de är. Har dessa kemigiganter inte ställt till tillräckligt med skit redan? Skall de kunna härja i Sverige som de vill? Fy fan.

Rune Lanestrand

9 mars 2013

 


MAHLZEIT!
GMO-fria produkter i Sverige är ett minne blott om LRF-ungdomarna får som de vill. Blev uppmärksammad på deras årsmöte/stämma genom en notis om att man valt in en ny ledamot i styrelsen. Och det är ju ingen konstigt. Men så fick jag se att den nyvalda ledamoten Sara Helgstrand arbetade för DuPont, världens största kemiföretag med säte i USA. DuPont är en gigant på GMO och var redan 1999 det största utsädesföretaget med 60 procent av marknaden för genmanipulerat utsäde av majs och soja. Större än Monsanto, Syngenta, BASF och Bayer. DuPont har patent på en rad utsädessorter som odlarna dyrt får betala för att få köpa.

När jag läste om Sara Helgstrand och hennes anknytning till DuPont blev jag intresserad av vad stämman behandlade för frågor. Upptäckte till min förskräckelse att LRF-ungdomarna på Gotland motionerade om att den branschöverenskommelse som finns i dag mot import av GMO-foder skulle tas bort. Man yrkade på att deras riksstyrelse ”med kraft ska jobba för att kraven på GMO-fritt foder snarast stryks i branschöverenskommelsen.”
GMO ist völlig ungefährlich

Montag, 8. April 2013

Vem hotar vem på Koreahalvön?

Läget på Koreahalvön är just nu mycket spänt. Krigsrisken är överhängande. Västvärldens massmedia driver en intensiv kampanj mot Nordkorea, som utmålas som hotfullt och oberäkneligt. Men vem är det egentligen som hotar med krig och kärnvapen?

Bertil Lintner, stringer för Svenska Dagbladet i Asien, tillhör dem som aktivt driver förtalskampanjen mot Nordkorea. Ändå fångade han ett korn av sanning 27 mars, då han skrev: ”Hoten tycks komma varje gång Nordkorea självt ser sig hotat.”
Och Skånska Dagbladet noterade 30 mars: ”Nordkoreas hot kom EFTER att USA flög över Sydkorea med kärnvapenbärande flygplan… Ordern gavs EFTER att den amerikanske försvarsministern sagt…”

I själva verket är den hotfulla situationen på Koreahalvön helt och hållet framdriven av USA, som vill sabotera försöken till dialog och avspänning mellan norra och södra Korea för att motivera kontrollen över Sydkorea och Japan och den militära alliansen med dessa länder och trappa upp sin militära närvaro i Stilla Havsområdet.

Montag, 1. April 2013

ANDRA BILDER FRÅN KAMBODJA

Jan Myrdal

fredagen den 22:e mars 2013    ANDRA BILDER FRÅN KAMBODJA
Det var på kvällen i går, den 21 mars 2013, som den döde Ieng Sary kremerades inför de många sörjande i Malai, Banteay Meanchey-provinsen i nordvästra Kambodja.

    Om detta finns mycket i särskilt sydostasiatiska medier. Men jag har inte sett något  i svenska medier. Det är inte märkligt; de är följsamt officiella och en rapport från Malai vore dem politiskt olämplig. Ty i ceremonien deltog tusentalet (efter Bangkok Post) sörjande, inte bara släktinga och vänner utan politiska kamrater och därtill  medarbetare från Demokratiska Kampucheas (Pol Pot alltså) tid. Guvernören i Pailin, Y Chhiengh, en mångårig kamrat från DK:s armé,  tände bålet.


Ieng Vuth, Ieng Sarys son ber vid faderns kista.